Deklaracja dostępności


Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dsn.krasnik.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Dla strony dsn.krasnik.pl skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA DSN.KRASNIK.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 99.54%
(GDZIE 100% JEST WYNIKIEM NAJWYŻSZYM MOŻLIWYM DO UZYSKANIA)

Strona internetowa dsn.krasnik.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2022

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Olender, E-mail: kontakt@dsn.krasnik.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 70 74 .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@dsn.krasnik.pl

Organ nadzorujący: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kraśniku – Arkadiusz Olender

Adres: ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, 23-204 Kraśnik

E-mail: kontakt@dsn.krasnik.pl
Telefon: 81 458 70 74

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kraśniku przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kraśniku mieści się w dwupiętrowym budynku przy Hali Sportowej im. Gołasia. Obiekty te stanowią jeden kompleks
 • Przy Schronisku znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy, brak miejsca dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wejście do schroniska znajduje się sześć stopni wyżej. Wejście dla osób niepełnosprawnych jest możliwe przez główne wejście do Hali Sportowej, przy której znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Schronisko wyposażono w windę osobową oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie Schroniska znajdują się dwa pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością wyposażone w:

 • kabinę prysznicowa z poręczą oraz krzesełkiem
 • poręcz przy toalecie
 • poręcz przy umywalce
 • przycisk wzywania pomocy

Na terenie Schroniska znajduje się łazienka ogólnodostępna przystosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w poręcze przy toalecie. 

Dodatkowe informacje

Strona dsn.krasnik.pl nie blokuje żadnych skrótów klawiszowych, oprócz skrótu CONTROL+U który służy wywołaniu MENU DOSTĘPNOŚCI. Istnieje możliwość do korzystania z nawigacji klawiaturą, dodano przycisk SKIP CONTENT, który umożliwia pominięcie menu strony i przejście do głównej treści (pojawia się on tylko podczas korzystania z nawigacji klawiaturą).

Ułatwienia dostępne na stronie dsn.krasnik.pl to:

 • wysoki kontrast
 • lekki kontrast
 • brak kolorów
 • odwrócone kolory
 • podświetlenie linków
 • powiększanie tekstu
 • zwiększanie odstępu między literami
 • zatrzymanie migających animacji na stronie
 • zmiana czcionki na przyjazną dyslektykom
 • zmiana czcionki na łatwą do czytania
 • powiększenie kursora
 • maska do czytania
 • przewodnik do czytania
 • zmiana wysokości odstępu między liniami tekstu